background image

Natuur, een aparte categorie voor de waterschapsbelasting

De Waterschapswet bepaalt dat grond met een natuurfunctie binnen een afzonderlijke belastingsoort valt: de watersysteemheffing natuur.

Wat allemaal precies onder het begrip natuur valt is moeilijk in een paar zinnen uit te drukken. Er zijn nogal wat uitzonderingen.

De Waterschapswet geeft de volgende definitie van het begrip natuur:

Ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur.

Toelichting op deze definitie

Het gaat om ongebouwde onroerende zaken. Eigenaren van gebouwen die in een natuurterrein liggen, krijgen gewoon de aanslag watersysteemheffing gebouwd. De inrichting van het terrein als natuur alleen is niet voldoende om onder het begrip natuur te vallen: een verwilderd perceel grond is geen natuur.

Het beheer alleen is ook niet voldoende: door natuurbeheerder verpachte grond die agrarisch wordt gebruikt is dus geen natuur.

Van natuur is geen sprake als een agrarische of recreatieve functie voorop staat.

Bij de categorie Natuur moet de functie van natuur voorop staan. Daarnaast mag het bijvoorbeeld voor recreatie of militair oefenterrein gebruikt worden.

Volgens de wet vallen alle bossen die groter zijn dan 1 hectare ook onder de definitie van natuur. Dat mag ook een productiebos zijn.

Geen bos is onder andere: houtopstanden binnen bebouwde kom, wegbeplantingen, eenrijige beplantingen langs landbouwgrond, kwekerijen, kerstboomvelden, woongebieden, wegbeplantingen, beboste delen parken, niet in bos gelegen boomkwekerijen, in bos gelegen recreatieterreinen en campings.

Ook open water (meren) met een oppervlakte groter dan 1 hectare valt onder de definitie natuur. Deze wateren moeten een 'open en weids karakter' hebben. Sloten en watergangen vallen hier niet onder, een vaarweg ook niet. Als een meer onderdeel is van een natuurgebied dan hoeft de oppervlakte niet groter dan 1 hectare te zijn om onder de definitie te vallen.