Welkom bij Hefpunt

Het MT van Hefpunt heet u namens alle medewerkers van Hefpunt van harte welkom op deze App, onze website, onze telefonische service, via social media, maar natuurlijk ook in persoon in ons kantoor aan de Rozenburglaan 15 in Groningen. We zijn Fries, Gronings en Drents. We heffen, innen, verlenen kwijtschelding en weten alles van waterschapsbelastingen. Wij geven u graag een kijkje achter de schermen.

Het Bestuursakkoord Water (2010) heeft als uitgangspunt dat Rijk, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zich beperken tot hun kerntaken. In het akkoord is afgesproken om de lokale lastendruk zoveel mogelijk te beperken. Zowel Rijk als decentrale overheden hebben de opdracht om met minder middelen de taken uit te voeren. Lokale overheden zijn opgeroepen om dit te doen door verschillende vormen van samenwerking te realiseren. Eén van de mogelijkheden betreft de samenwerking op het gebied van belastingen.

Het samenwerkingsverband Hefpunt is in 2007 opgericht met het oogmerk een doelmatige organisatie neer te zetten voor de belastingheffing en –invordering voor de drie noordelijke waterschappen. In deze gemeenschappelijke regeling is sprake van horizontale samenwerking, waarbij Hefpunt de efficiencywinst vooral realiseert door de aanslagen in grotere volumes op te leggen.

Vanaf de start van Hefpunt is er gezocht naar mogelijkheden om met gemeenten samenwerkingsverbanden aan te gaan. Omdat we overtuigd zijn dat naast horizontale samenwerking (volumevoordeel) verdere efficiencywinst te behalen valt door verticale samenwerking. Hierbij vergroten we onze doelmatigheid door gecombineerd beheer van gegevensbestanden en het combineren van de aanslagen.

Na de eerste succesvolle fase van Hefpunt werd in 2014 de organisatie tegen het licht gehouden. De meeste zaken liepen uitstekend, maar een aantal zaken verdienden aandacht. Feitelijk markeerde 2014 het einde van de eerste succesvolle fase. Daarnaast schiep het ruimte voor de start van een tweede fase, waarbij de organisatie van procesgericht werken kantelde naar een meer klantgerichte aanpak. Het goede bleef behouden. Maar er kwam ruimte om beter in te spelen op vragen en wensen vanuit een sterk bewegende omgeving. Medewerkers investeerden in zichzelf om daarmee de interne- en externe dienstverlening te verbeteren.

De missie, de visie, de strategie, de doelstellingen en de cultuur van Hefpunt zijn tegen het licht gehouden. Deels herbevestigd, deels licht aangepast zijn ze helder en to the point beschreven. Daarmee dienden ze ook als basis voor een interne organisatieverandering.

Betere dienstverlening en structurele aandacht voor hoge vaktechnische kwaliteit. Om kwalitatief goed en op respectvolle wijze te heffen en innen voor waterschappen en gemeenten in Noord-Nederland, tegen laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Parallel is een onderzoek gestart of een Noordelijk Belastingkantoor kansrijk is. In dit Noordelijk Belastingkantoor gaan zowel de belastingafdelingen van de gemeente Groningen (en wellicht ook de DAL-T gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Ten Boer) als Hefpunt op. Dit heeft zijn vervolg in 2015 en verder. De komende jaren staan in het teken van deze externe verandering, waar Hefpunt een grote rol in kan spelen.

Wij komen uit de waterschappen, zijn van de waterschappen en heffen en innen belastingen voor de noordelijke waterschappen. Wij voelen ons zeer verbonden met deze waterschappen: Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. De lijnen naar de waterschappen en de Unie van Waterschappen zijn kort.

Maar we voelen ons ook Hefpunt, een organisatie met een eigen identiteit die bewezen heeft op eigen benen te kunnen staan. Juridisch hebben we rechtspersoonlijkheid, fysiek hebben we een eigen kantoor en in de communicatie hebben we een eigen beeldmerk en bekendheid. Dat maakt dat we in verbondenheid zelfstandig opereren voor de waterschappen. Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat we inkomsten genereren waarmee de waterschappen kunnen acteren. We zijn trots op ons vakmanschap, onze kennis en onze vaardigheden.

De waterschappen en Hefpunt werken met service level agreements, de zogenaamde SLA. Periodiek rapporteren we onze prestaties. Wijzigingen in gemaakte afspraken stemmen we onderling af. In de Planning en Control-cyclus staat de financiële besluitvormings- en verantwoordingscyclus beschreven. De Begroting 2015 en de Jaarrekening 2014 geven een getrouw financieel beeld.

Hefpunt heft en int belastingen op basis van vastgestelde en op de website geplaatste Verordeningen en Beleidsbesluiten.

Hefpunt is een belastingsamenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarom een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam.

Het bestuur van Hefpunt bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en de voorzitter. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurders en de directie zijn schematisch vastgelegd in een bevoegdheden-overzicht. De vergadercyclus van het bestuur van Hefpunt stellen we jaarlijks vast.

Algemeen bestuur

Aan het hoofd van Hefpunt staat het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van Hefpunt bestaat uit negen leden, drie leden van elk van de deelnemende waterschappen, aangewezen door het dagelijks bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur van Hefpunt vergadert tenminste tweemaal per jaar of zo vaak de voorzitter of het dagelijks bestuur van Hefpunt dat nodig vindt. De vergaderingen van het algemeen bestuur van Hefpunt zijn openbaar, de verslagen publiceren we op de website. De vergaderingen verlopen conform het Reglement van Orde Algemeen Bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Hefpunt bestaat uit de voorzitter en twee andere leden, gekozen uit het algemeen bestuur van Hefpunt, waarbij elk waterschap vertegenwoordigd is.

Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dat nodig vindt of één van de leden van het dagelijks bestuur daarom verzoekt. De verslagen van het dagelijks bestuur publiceren we op intranet. De vergaderingen verlopen conform het Reglement van Orde Dagelijks Bestuur.

Voorzitter

Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden de voorzitter van het algemeen bestuur. De voorzitter van het algemeen bestuur van Hefpunt is tevens de voorzitter van het dagelijks bestuur van Hefpunt.

De kengetallen (alle over het jaar 2014) van Hefpunt geven een inzicht in de belangrijkste werkzaamheden en de omvang van onze werkzaamheden. Wij heffen en innen waterschapsbelastingen voor drie waterschappen en werken samen met 31 gemeenten in Noord-Nederland op het gebied van de kwijtschelding.

Aantal verstuurde aanslagen: 801.226
• Wetterskip Fryslân 373.086
• Hunze en Aa's 236.713
• Noorderzijlvest 191.427

Aantal WOZ objecten: 745.000

Aantal kadastrale perceeldelen: 950.000

Aantal verstuurde herinneringen: 92.500

Aantal verstuurde uitspraken op bezwaar: 17.000

Aantal aanmaningen: 50.000

Aantal betalingsregelingen: 10.000

Aantal postdwangbevelen: 35.000

Aantal subjecten met automatische incasso: 372.000

De totale belastingopbrengst die Hefpunt namens de waterschappen heeft opgelegd bedroeg over 2014 in totaal € 265.571.524
• Hunze en Aa's € 81.517.001
• Noorderzijlvest € 58.034.200
• Wetterskip Fryslân € 126.020.323

Aantal verzoeken om kwijtschelding: 49.000.

Bovenstaande en andere relevante gegevens staan jaarlijks opgenomen in de Jaarrekening 2014.

Het MT van Hefpunt heeft in 2014 de kernwaarden bepaald. Die kernwaarden zijn leidend voor ons handelen en geven aan wie we zijn en hoe we willen zijn.

Onze visie

Slim fiscaal werken in Noord-Nederland, samen natuurlijk!

Onze missie

Kwalitatief goed en op respectvolle wijze, heffen en innen voor waterschappen en gemeenten in Noord-Nederland, tegen laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Onze doelstellingen

 • Realiseren van goede en tijdige aanslag en inning
 • Zorgen voor maximale acceptatie en draagvlak van belastingbetaler
 • Streven naar laagst mogelijke kosten
 • Realiseren van samenwerking met gemeenten
 • Een aantrekkelijke werkgever zijn in de regio
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een positief imago

Onze strategie

 • Professionele communicatie met belastingbetaler
 • Toekomstbestendige organisatie realiseren
 • Ontwikkelen en implementeren van acquisitie-, inpassingsplannen, scenario's gericht op gemeenten in Noord-Nederland
 • Automatisering bedrijfsvoering
 • Creëren kenniscentrum
 • Medewerkers positioneren voor succesvolle integratie met gemeenten

Onze cultuur

 • Ambitieus
 • Dienstverlenend
 • Resultaatgericht
 • Collegiaal
 • Professioneel
 • Initiatief nemend
 • Respectvol zijn
 • Wendbaar

Teams

Het ingang van 1 januari 2015 is de organisatie van Hefpunt onderverdeeld in vier teams:

 • Team Klant Contact Centrum, Teammanager Albert Bakker, telefoonnummer 050-3648122, mailadres a.bakker@hefpunt.nl.
 • Team Heffen, Teammanager Tom Hiemstra, telefoonnummer 050-3648105, mailadres t.hiemstra@hefpunt.nl.
 • Team Innen, Teammanager Rikus van Loon, tevens adjunct directeur, telefoonnummer 050-3648105, mailadres h.vanloon@hefpunt.nl.
 • Team Bedrijfsbureau, Teammanager Marco Bos, telefoonnummer 050-3648105, mailadres m.g.bos@hefpunt.nl.

Deze teammanagers vormen samen met de directeur Paulien Geerdink (telefoonnummer 050-3648114, mailadres p.w.geerdink@hefpunt.nl) het managementteam van Hefpunt.

Medewerkers

Hefpunt heeft circa 70 medewerkers. Het ziekteverzuim bedraagt 2,1%.

Hefpunt heeft een Ondernemingsraad. Voorzitter van de ondernemingsraad is Frits Ridderbos (telefoonnummer 050-3648162, mailadres f.ridderbos@hefpunt.nl).

Hefpunt heeft een GO (Georganiseerd overleg). Leden van het GO zijn Dirk Berger, Evert Idema en Frits Ridderbos.

Hefpunt heeft een actieve personeelsvereniging, Hef-fun. Voorzitter van de personeelsvereniging Hef-fun is Idske Post.

Organisatie

De organisatie van Hefpunt is schematisch weergegeven in het organigram. Te vinden op onze website.

organigram hefpunt

Op dit moment zijn er 16 belastingsamenwerkingen aangesloten bij het landelijk platform belastingsamenwerkingen, beschreven in het overzicht belastingsamenwerkingen.

Er zijn echter veel meer belastingsamenwerkingen, ook binnen het gebied van Hefpunt. De gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo werken samen. Ook de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde werken samen. De gemeenten rondom Leeuwarden hebben afspraken gemaakt om samen op te trekken.

Er zijn belastingsamenwerkingen met alleen waterschappen, met waterschappen en gemeenten en met alleen gemeenten. De financiële en maatschappelijke voordelen zijn het grootst bij belastingsamenwerkingen tussen waterschappen en gemeenten.

Hefpunt verwacht de komende jaren onder de vlag van een nieuw op te richten Noordelijk Belastingkantoor de gewenste samenwerking tussen waterschappen en gemeenten in Noord Nederland te kunnen realiseren.