background image

Meest gestelde vragen 'zakelijk'

Hier vindt u de meest gestelde vragen als u een eigen bedrijf heeft.

Staat uw vraag er niet bij? Mail uw vraag via het contactformulier. Het adres van Hefpunt is: Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Dit is afhankelijk van de categorie en klasse waarin uw bedrijf valt en van de hoeveelheid water die u inneemt.

1. Is uw bedrijf meetplichtig*?
Het aantal vervuilingseenheden bepalen wij aan de hand van de (dagelijkse) metingen, bemonstering en analyse van afvalwaterstromen, die u zelf bij ons aanlevert.
* alle meetplichtige bedrijven weten dat ze in deze categorie vallen.

2. Is uw bedrijf niet meetplichtig?
Van het Waterbedrijf krijgen wij gegevens over de hoeveelheid water die u gebruikt. Daarnaast bepalen wij op basis van het type bedrijvigheid in welke klasse uw bedrijf valt.
Als u naast leidingwater ander water inneemt (bijvoorbeeld grond- of hemelwater), moet u daar zelf aangifte van doen bij ons. Dat geldt ook als u het water voor verschillende doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld een garagebedrijf dat ook een wasstraat heeft).

De hoeveelheid ingenomen water vermenigvuldigen wij met de coëfficiënt die van toepassing is op de klasse waar uw bedrijf in valt. Die coëfficiënt staat in een tabel. Bijvoorbeeld: als de coëfficiënt voor uw bedrijf 0,023 is en u heeft 500 m3 water ingenomen, dan betaalt u 0,023 x 500 = 11,5 VE.

pdfTabel afvalwatercoëfficiënten en klasse tabel.pdf173.46 KB

Wilt u hierover meer weten, mail uw vraag via het contactformulier.

Afhankelijk van het soort afvalwater wordt u ingedeeld in een bepaalde klasse. Loost u uitsluitend huishoudelijk afvalwater dan bent u ingedeeld in klasse 8. De aanslag stellen wij vast door uw waterverbruik op jaarbasis te vermenigvuldigen met de afvalwatercoëfficiënt 0,023. Bijvoorbeeld 500 m³ (waterverbruik) x 0,023 = 11,5 vervuilingseenheden.

In bijgaande tabel ziet u in welke klasse uw bedrijf is ingedeeld, zodat u de afvalwatercoëfficiënt erbij kunt zoeken. Wij vermenigvuldigen deze coëfficiënt met uw waterverbruik. Dit aantal wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden. Op basis van het aantal vervuilingseenheden is uw aanslag opgesteld.

Klasse-indeling bedrijven:

pdfTabel_afvalwatercoëfficiënten_en_klasse_tabel.pdf173.46 KB

Als u vanuit de bedrijfsruimte afvalwater loost, krijgt u een aparte aanslag. U hebt dan zelfstandige sanitaire voorzieningen voor uw bedrijfsruimte.

In dit geval kunt u het beste bezwaar indienen bij ons. Wij beoordelen dan of u in aanmerking komt voor vermindering. U kunt via MijnHefpunt of via ons contactformulier bezwaar maken. Of u stuurt een brief naar Hefpunt, Postbus 88, 9700AB Groningen.

U kunt dit doorgeven via ons contactformulier. Geef in uw melding aan waar de lekkage heeft plaatsgevonden. Graag een kopie van uw waternota bijvoegen. Als blijkt dat de aanslag door de lekkage te hoog is, dan kunnen wij besluiten de aanslag aan te passen.

U kunt ook een brief sturen naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Als u het bedrijf in de loop van het jaar heeft verkocht en u ook geen gebruiker meer bent van de bedrijfsruimte, kunt u bezwaar indienen. Wij kunnen uw aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing dan verminderen.

U kunt uw bezwaar indienen via het contactformulier.
Of stuur een brief naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Als u een gecertificeerd IBA-systeem heeft, kunt u in aanmerking komen voor 1 vervuilingseenheid. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons via MijnHefpunt. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
U kunt uw verzoek ook indienen via ons contactformulier. Of u stuurt een brief naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Ja, dat mag. De aanslag moet binnen drie jaren na het ontstaan van de belastingplicht zijn opgelegd. Dit is een wettelijke termijn.

Uw aanslag is gebaseerd op uw waterverbruik. Hoe meer water u verbruikt, hoe hoger uw aanslag is.

Wij noemen dat een forfaitaire aanslag omdat uw aanslag gebaseerd is op een gemiddelde vervuilingswaarde.

Voor de meeste bedrijven (klasse 8 = alleen lozing huishoudelijk afvalwater) is de afvalwatercoëfficiënt 0,023 per m³ ingenomen water. Kleine lozers ontvangen de volgende aanslagen:

  • Waterverbruik minder dan 44 m³: één vervuilingseenheid.
  • Waterverbruik vanaf 44 en minder dan 218 m³: drie vervuilingseenheden.

U betaalt verontreiningsheffing als u direct loost op het oppervlaktewater en u de gebruiker bent van de bedrijfsruimte of via een IBA in eigen beheer.

Betaalt u voor de zuiveringsheffing dan gaat uw afvalwater door het riool naar een zuiveringsinstallatie van het waterschap. Betaalt u voor verontreinigingsheffing dan loost u uw afvalwater direct op het oppervlaktewater.

Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van die beslissing beroep aantekenen bij de rechtbank. Meer informatie hierover kunt u lezen in de door u ontvangen uitspraak op uw bezwaarschrift.

De Waterschapswet geeft de volgende definitie van natuur: ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel (is 90% of meer) en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur.

Uw waterschap geeft aan of u tot deze categorie behoort. Of u in aanmerking komt voor een heffing voor natuurterreinen, hangt af van het gebruik van uw perceel. Is dat bedoeld voor duurzaam gebruik als natuurterrein, dan kunt u in een andere tariefgroep terechtkomen. U krijgt dan het tarief (de tariefdifferentiatie) voor natuur. Het waterschap bepaalt dit.

Wij mogen zelf geen tariefdifferentiatie toepassen, omdat dit onderdeel is van de kostentoedelingsverordening van de waterschappen.

Als u bezwaar heeft omdat uw grond ten onrechte niet als natuur is aangemerkt, dan kunt u bezwaar indienen tegen de categorie-indeling van de betreffende percelen.

U kunt uw bezwaar indienen via MijnHefpunt. Hier heeft u wel een DigiD voor nodig. Of u kunt een bezwaar sturen naar Hefpunt, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

De vervuilingswaarde bedraagt drie vervuilingseenheden per hectare vloeroppervlak van een permanente glasopstand van glas of kunststof, dat in gebruik is voor het telen van gewassen. Per deel van een hectare vloeroppervlak wordt een evenredig deel van drie vervuilingseenheden opgelegd.

Zie ook artikel 12 van de desbetreffende verordeningen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing van wetterskip Fryslân, waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest.